Johor Bahru
Service Advisor
07-237 5300
nurdiana.aeryante@federalauto.com.my

Johor Bahru
Service Advisor
07-237 5300
nurulhidayah.kamjai@federalauto.com.my

Johor Bahru
Service Manager
017-781 0442
07-237 5300
gridharan.sivarajah@federalauto.com.my

Johor Bahru
Sales Consultant
016-757 4328
07-237 7300
lilian.soh@federalauto.com.my

Johor Bahru
Sales Consultant
010-760 6905
07-237 7300
johnson.chai@federalauto.com.my

Johor Bahru
Sales Consultant
016-743 4994
07-237 7300
azlan.mohamad@federalauto.com.my

Johor Bahru
Sales Consultant
016-750 0700
07-237 7300
hishamudin.mohd@federalauto.com.my

Johor Bahru
Sales Manager
07-237 7300
tai.weekuan@federalauto.com.my

Penang
Service Advisor
04-281 7300
lai.jianhao@federalauto.com.my

Penang
Service Advisor
04-281 7300
dhanavickneswar@federalauto.com.my